Lucka 22: Vår samlade exponering

För att få bättre koll på vad som står i vägen för en god hälsa behöver vi titta brett på vad vi exponeras för.
I de tidigare luckorna har vi tittat på bl.a. plast, strålning och diverse luftföroreningar. De är alla exempel som bidrar till den totala summan av exponering – exponering av sådant som missgynnar vår hälsa (och ofta även miljön).

Vårt fysiska universum är (tillsammans med energi) uppbyggt av kemikalier i olika former. Vissa av dem kan missgynna vår hälsa, men det beror på sammanhanget och det behöver bedömas unikt.

Den röda tråden (om man vill förenkla) är att det ofta rör sig om onaturliga tillstånd: Moderna företeelser som våra kroppar inte är vana vid – och helst även väldigt intensivt och under lång tid … då är risken stor att vi blir sjuka på något sätt.

Olämpliga kemikalier kan vi få i oss via mat, via huden och via inandning (vilket ofta är värre då aerosoler kan ställa till mer skada och komma från många olika källor: se Luft).

Strålningen har liknande problematik: Onaturliga sammanhang i form av intensiv strålning, konstant pågående och från många källor.

För att förstå omfattningen av exponeringens påverkan måste vi även räkna in förstärkningseffekter och samverkan. Flera strålningskällor är förstås sämre än en. Men kemikalierna är snäppet värre: Olika kemikalier kan samverka med varandra och skapa en oförutsägbar påverkan (kallad cocktaileffekten).  Barn är extra sårbara. 
Hjälp: kemikalieappen. + Din rätt att få veta. + tips-minneslapp.

Och sist men inte minst behöver vi titta övergripande – se den samlade bilden av riskfaktorerna i vår vardag (vilka? hur många? hur allvarliga?).

Det är denna samlade bild som västerländsk medicin nästan helt saknar – och som hade behövts för att förklara moderna sjukdomar och kunna hjälpa det ökande antalet människor som har symptom från diffusa källor och som utvecklar sjukdomstillstånd som inte riktigt passar in. Två exempel på detta är:

#  Multiple Chemical Sensitivity (MCS) eller kemisk intolerans. Ta hjälp av kemikalieappen.

#  Highly Sensitive Person (HSP) eller högkänslighet. Känsligheten är en medfödd egenskap (snarare än en sjukdom) men den kan bidra till att man snabbare och tydligare upplever sjukdomstillstånd … trots att läkaren inte hittar något.

Efter att ha tittat på en samlad bild av riskfaktorerna, bör vi förstås se till att den samlade gruppen av gynnsamma faktorer är större än riskfaktorgruppen.  Och kom ihåg: Det här med förstärkningseffekter och samverkan gäller även åt det positiva hållet. 🙂

I nästa lucka höjer vi blicken än mer och tittar på övriga faktorer (utöver exponering) som påverkar vår hälsa.

Till julkalendern och de andra luckorna →