MOHK:s symbol

Symbolen för holism

Det krävs ett holistiskt synsätt och angrepp för att kunna se, förstå och interagera med vår omvärld på ett hållbart sätt.

MOHK vill som sagt arbeta med dessa saker, och då är det förstås väldigt passande med en symbol som representerar holism.  

Men vad är det då för exempel på holism vi ser i denna symbol? Exemplen är så pass många att ”Holism” (som symbolen heter) fått en egen sida. 

Symbolen representerar:

Vintergatan (spiralgalaxen där vi bor). Den centrerade lilla cirkeln är solen, och de övriga fyra cirklarna är kretsande planeter. De omgivande färgglada fälten är stjärnstoft, och ”tomrummet” som delar fälten representerar galaxens spiralformade rörelse.

De fem elementen i vår fysiska värld:  Jord, eld, luft, vatten och eter. (De fyra fälten + det omgivande tomrummet.)

Vad universum utgörs av: Kemikalier, energi och medvetande (cirkeln, fältet och tomrummet). Dessa är ju ej separerade som i symbolen utan går in i varandra. Energi t.ex. utgör en stor del av vår fysiska värld, då en stor del av en kemikalies atom består av ”tomrum” som mestadels är fyllt av energi.

Resan från tredimensionellt till femdimensionellt varande och medvetande. (De fyra fälten representerar var sin dimension, och det omgivande tomrummet = femte dimensionen.)

De fyra fälten + det omgivande tomrummet representerar de fem kategorierna av intelligens: Rationell, emotionell, kroppslig, andlig/spirituell och holistisk (IQ, EQ, BQ, SQ, HQ). I den rationella kategorin finner vi intelligenser som t.ex. språklig, logisk/matematisk och rumslig/spatial.

Balans: Holism är balanserad i designen. Dessutom relateras till den klassiska YinYang-symbolen med ursprung i tidig Taoism. Yin och Yang står för polaritet, och endast tillsammans bringar de balans. Ett inbördes beroende där vi inte kan ha mörker utan ljus eller att t.ex. värdera något som ”dåligt” utan att ha något ”bra” att jämföra med. Universums utvidgande och sammandragande krafter. Egenskaper (hos människan eller i mat t.ex.) kan delas in i yin eller yang, och därmed kan vi lättare balansera våra liv. Dessa metoder används även inom Ayurvedan.

Ayurvedan anses vara världens äldsta och mest beprövade hälsosystem, och är sannolikt även det mest framgångsrika. Till skillnad från modern västerländsk medicin fokuserar man inte på (eller behandlar) symptom – man försöker istället hitta och behandla de bakomliggande orsakerna. Och man behandlar inte med syntetiska läkemedel, utan med många olika naturliga metoder för att få ett holistiskt angrepps- sätt. Ayurveda har friskvård som grund – inte sjukvård. Man vill alltså stimulera kroppens självläkande egenskaper, och hitta det välmående som är vårt naturliga tillstånd. För att nå dit krävs en unik bedömning av varje individ, och en av de saker man bedömer är vilka kroppstyper/doshor som dominerar. Det finns tre olika (Vata, Pitta, Kapha), som i Holismsymbolen är det röda, blåa och gula fältet, men de flesta individer har en kombination av doshor … och denna kombination är det violetta fältet i symbolen.

Yoga betyder fusion eller förening (mellan kropp, tanke och själ), och är en holistisk livsfilosofi som utvecklades parallellt med Ayurveda för ca 6000 år sedan. Inom dessa läror och andra menar man att kroppens energier har ett antal (traditionellt sju) stora energinav (chakra) som de flödar genom. Dessa nav eller chakra har tilldelats de färger som finns representerade i symbolen.

Yoga syftar bl.a. till att skapa balans och höja medvetandet.

Oneness är en rörelse och lära som syftar till enhet/förening – enhet till andra människor, till naturen, till allt liv – för att motverka den separation som ligger bakom några av de moderna samhällenas stora utmaningar. Färgerna i symbolen representerar regnbågen (som ett av naturens under) samt människors lika värde och samhörighet.

Livets cirkel: Livet börjar i den röda färgen och slutar i indigo. Den violetta färgen/fältet representerar övergången samt varandet mellan fysiska liv.

De fyra fälten representerar också fyra livsfaser, och cirkeln i fälten representerar den möjlighet som erbjuds till utveckling/kultivering av oss själva: Hitta och följ flödet i livet. Allting är i konstant förändring (och det är sådant vi behöver inse, acceptera och anamma).

Tomrummet som delar de färgglada fälten representerar en svastika. Denna symbol har hittats i enkla målningar som är cirka 10 000 år gamla, men den börjar användas frekvent och som en medveten symbol inom t.ex. buddhismen i Indien för drygt 2500 år sedan. De kallar symbolen ”Svastikah” som på sanskrit betyder ungefär att vara lyckosam, välmående, välbärgad. Vissa buddhaskolor använder den också som ”Law Wheel” för att symbolisera universum och energilagarna (hur saker och ting rör sig och utvecklas). Symbolen följde med buddhismen till Kina, och har sedermera införlivats i Falun Dafas egen symbol ”The Falun Law Wheel” som representerar alla delar, aspekter och egenskaper i universum.

Svastikan har använts av flera civilisationer under många tusen år (bilden), men den mest uppmärksammade användningen är nog av nazisterna under 1900-talet … som gör att många människor idag förknippar svastikan med något dåligt. Svastikan är en del av Holismsymbolen dels för betydelsen inom buddhismen, dels för att det är dags att återupprätta svastikans goda rykte.

Flower of Life

Sacred Geometry: Grundläggande mönster som kan förklaras matematiskt och som återfinns i allt levande samt kan förklara tid & rum och universums lagar.

Cirklarna i holismsymbolen representerar skapelsens mönster som går från ”Seed of Life” till fullbordade ”Flower of Life”. (Brukar jämföras med celldelning som vid fullbordan är en utvecklad organism – t.ex. en människokropp.) 

Ur ”livsblommans” mönster kommer det ”Gyllene snittet” som med sin sekvens av nummer skapar den gyllene spiralen (även kallad Fibonaccis spiral).  Svastikan i holismsymbolen har en böjning som utgår från denna spiral (som återfinns i allt från små organismer till hela galaxer).   

Att upptäcka och ta hänsyn till olika perspektiv, och (om möjligt) finna en gemensam nämnare. I symbolen finner vi t.ex. spiralen för hela vår galax på samma plan som strukturen i en mikroskopisk cell (Flower of Life).

     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Allt detta har jag sedan bakat samman till denna speciella symbol för holism.

Och utifrån mina handritade skisser och förklaringar har symbolen förverkligats i pixlar med hjälp av grafiska designern Olov Källgarn på Pixelengine.

Vad är holism?

Holism betyder ungefär att se helhet, olika perspektiv, synergi, tvärvetenskap m.m. Detta är något som tidigt utvecklade civilisationer tagit fasta på och levt efter, även om ordet ”holism” är nyare.

Ordet kommer från grekiskans ”holos” = verkligheten består av integrerade helheter vars egenskaper inte kan reduceras till egenskaperna hos de mindre enheter som bygger upp helheten.

Ibland är den inre resan hjälpt av en yttre. Inte som ett resmål, utan snarare ett delmål för att nå en naturlig plats inom dig där lugn och trygg harmoni råder.